cdfontinaspatinaje@gmail.com|cdfontimontana@gmail.com
981 577 928
es

galego

INSTRUCCIÓNS E CONSELLOS PARA AS SAÍDAS

 Cómo norma xeral, as saídas do clube levarán dous guías.

 Os participantes atenderán ás instruccións dos guías e porán no seu coñecemento calqueira incidente.

Disponse dun teléfono de emerxencias para as saídas 649 26 40 82  (só estará operativo nese momento e non serve para realizar ningún outro tipo de xestións)  

 Para evitar romper o ritmo ou perderse deberás ter en conta:

Nunca adiantes ós guías salvo que estos o indiquen.

– Si paras por algunha causa avisa a un compañeiro e o guía.

– En caso de chegar a un cruzamento ou desvío, se non hai unha persoa do club indicando o camiño correcto, espera a que chegue o guía de cola. Non optes polo camiño máis obvio ou un que estea indicado por marcas que non sexan do club. Os nosos guías non sempre seguen os trazados marcados.

– En caso de transitar por carreteira, camiña pola esquerda e en fila.

Material aconsellado:

– Botas resistentes á auga.

– Chubasqueiro ou capa e pantalón de auga.

– Roupa de abrigo.

– Mochila mediana.

– Comida e cantimplora con auga.

– Bolsa para a basura.

– Bastóns.

É fundamental a puntualidade. Tras 5 minutos de “cortesía” arrincará o autobús.
Nas saídas é preciso levar a licenza federativa e o DNI.

ALUGUER DE MATERIAL DE MONTAÑA AOS SOCIOS:

O club pon a disposición dos socios material de montaña (piolet, crampones, arneses, cascos e raquetas de neve).

O obxetivo é dar aos socios a oportunidade de que podan iniciarse nunha actividade e non saben se lles vai gustar ou non, antes de mercar material propio.

Alúgase dúas veces por tempada e socio.

Debe ser devolto limpo e en boas condicións no prazo máximo dunha semana a partir da data de entrega.

O club resérvase o dereito a non alquilar no caso de que  alguna actividade programada precise dese material.

Cobraránse 15 € no momento do alquiler. Dos 15 €, devolveránse 10 € en caso de que o material se entregue en perfectas condicións e 5 € quedarán en concepto de alquiler.

CONVENIOS DE REPROCIDADE

No club tenemos “convenios de reciprocidade” con outros clubes de montaña, polo que podedes participar nas súas saídas, nas mesmas condicións que os seus propios socios:

–       Sociedade de Montaña Ártabros da Coruña: 981 21 31 15

–       Club Montaña Ferrol: 981 35 58 69

–       Club AROMON Pontevedra Montañeiros A Roelo 609 713 646

NORMAS XERAIS DA SECCIÓN DE MONTAÑA

-Para participar nas actividades do club, é obrigatorio ser socio e estar ao día no pago da cota (actualmente 40€ por tempada), coa única excepción dos socios temporais que dispoñen de dúas saídas de domingo de proba.
-A tempada vai desde o mes de setembro dun ano ata o mes de setembro do seguinte.
-Os novos socios deberán pasar pola oficina do club para cubrir unha ficha cos seus datos, abonar e domiciliar a cota de socio.
-Rógase gardar todos os recibos de pago, sobre todo os de cota de socio e , seguros.
-Todas as persoas que participen nunha actividade do club, teñen que estar aseguradas mediante os respectivos seguros federativos ou os seguros deportivos que temos contratados para as actividades.
-Non se cobrarán as saídas no autobús.
-É importante levar o comprobante de pago da saída.
-Nas saídas é preciso levar a licenza federativa en vigor e o DNI.
-Calquera dúbida, ou suxerencia sobre estas normas será atendida a través do noso correo electrónico ou telefonicamente.

Regulamento

No seguinte enlace, danse a coñecer as normas e regulamento de actividades, guías e material da sección de montaña:

Regulamento-CDFontinas

Regulamento-CDFontinas

INSTRUCCIONES Y CONSEJOS PARA LAS SALIDAS

 Cómo norma general, las salidas del club llevarán dos guías.

Los participantes atenderán a las instrucciones de los guías y pondrán en su conocimiento cualquier incidente.

 Se dispone de un teléfono de emergencias para las salidas 649 26 40 82  (sólo estará operativo en ese momento y no sirve para realizar ningún otro tipo de gestiones)  

 Para evitar romper el ritmo o perderse deberás tener en cuenta:

Nunca adelantes a los guías salvo que estos lo indiquen.

– Si paras por alguna causa avisa a un compañero o guía.

-En caso de llegar a un cruce o desvío, si no hay una persona del club indicando el camino correcto, espera a que llegue el guía de cola. No optes por el camino más obvio o uno que esté indicado por marcas que no sean del club. Nuestros guías no siempre siguen los trazados marcados.

– En caso de transitar por carretera, camina por la izquierda y en fila.

Material aconsejado:

– Botas resistentes al agua.

– Chubasquero o capa y pantalón de agua.

– Ropa de abrigo.

– Mochila mediana.

– Comida y cantimplora con agua.

– Bolsa para la basura.

– Bastones.

ALQUILER DE MATERIAL DE MONTAÑA A LOS SOCIOS:

El club pone la disposición de los socios material de montaña (piolet, crampones, arneses, cascos y raquetas de nieve).

El objetivo es dar a los socios una oportunidad para que puedan iniciarse y probar actividades que requieran este material sin tener que comprarse material propio.

Se alquila dos veces por temporada y socio.

Debe ser devuelto limpio y en buenas condiciones en el plazo máximo de una semana a partir de la fecha de entrega.

El club se reserva el derecho a no alquilar en caso de que haya alguna actividad programada que necesite de este material.

Se cobrarán 15 € en el momento del alquiler. De estos 15 €, se devolverán 10€ en caso de que el material se entregue en perfectas condiciones y 5 € quedarán en concepto de alquiler.

CONVENIOS DE REPROCIDAD

En el club tenemos “convenios de reciprocidad” con otros clubes de montaña, por lo que podéis participar en sus salidas en las mismas condiciones que sus propios socios:

–       Sociedad de Montaña Ártabros de la Coruña: 981 21 31 15

–       Club de Montaña Ferrol: 981 35 58 69

–       Club AROMON Pontevedra Montañeiros A Roelo 609 713 646

NORMAS GENERALES DE LA SECCIÓN DE MONTAÑA

– Para participar en las actividades del club, es obligatorio ser socio y estar al día en el pago de la cuota (actualmente 40€ por temporada), con la única excepción de los socios temporales que disponen de dos salidas de domingo de prueba.

– La temporada va desde el mes de septiembre de un año hasta el mes de septiembre del siguiente.

– Los nuevos socios deberán pasar por la oficina del club a cubrir una ficha con sus datos, abonar y domiciliar la cuota de socio.

– Se ruega guardar todos los recibos de pago, sobre todo los de cuota de socio y , seguros.

– Todas las personas que participen en una actividad del club, tienen que estar aseguradas mediante los respectivos seguros federativos o los seguros deportivos que tenemos contratados para las actividades.

No se cobrarán las salidas en el autobús.

Es importante llevar el comprobante de pago de la salida.

En las salidas es preciso llevar la licencia federativa en vigor y el DNI.

Cualquier duda, o sugerencia sobre estas normas será atendida a través de nuestro correo electrónico o telefónicamente.

Reglamento

En el siguiente enlace, se dan a conocer las normas y reglamento, guías y material de la Sección de Montaña:

Regulamento-CDFontinas

Regulamento-CDFontinas